نمونه قطعات نیکل و کروم

   نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روی ظروف تزیینی

نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روس سرب

نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روی آهن بعد از پرداخت کاری

نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روی آهن(قطعات خودرو)

نمایی از سوله پوشش فلزات بابایی

نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روی آهن(قطعان آشپزخانه)

نمونه آبکاری نیکل و کروم بر روی سرب(بعد از کنترل کیفیت و بسته بندی)

نمایی از بارل های نیکل پوشش فلزات بابایی

نمونه پرداختکاری و آبکاری نیکل و کروم بر روی بدنه پلو پز

نمونه آبکاری نیکل و کروم (در مرحله کنترل کیفیت)

نمونه قطعات سیم بندی شده قبل از آبکاری نیکل و کروم

نمونه آبکاری مس بر روی سرب قبل از مرحله نیکل و کروم

نمونه آبکاری مس بر روی سرب قبل از مرحله نیکل و کروم

نمونه آبکاری ترکیبی نیکل و کروم و الکتروفورتیک بر روی لوستر

نمونه قطعات بعد از آبکاری نیکل و کروم و کنترل کیفیت

نمونه قطعات خام و بعد از آبکاری نیکل و کروم و الکتروفورتیک